Condicions generals Web del club

Benvingut a les condicions generals de la Web El Meu Club Caprabo.

1. CONSIDERACIONS GENERALS

A través del portal www.elmeuclubcaprabo.com , la societat Caprabo, SA facilita als clients i visitants del mateix l'accés a un Club per a la publicació d'avantatges com clubs d'afinitat, promocions amb diferents partners, informació personalitzada, etc. Els usuaris que estiguin interessats es podran registrar com a membres del Club i consultar totes aquestes informacions. El registre tindrà caràcter gratuït i l'usuari podrà sol·licitar la baixa com a membre mitjançant l'apartat 'donar-me de baixa' accessible des de la web.

2. CONDICIONS

L'accés al Club està condicionat a la prèvia lectura de l'Avís Legal de www.elmeuclubcaprabo.com i l'acceptació pels Usuaris d'aquests Termes i Condicions.

L'usuari en acceptar les condicions declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. L'usuari accepta , de forma expressa i sense excepcions, que l'accés al Club i la utilització dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

3. REGISTRE COM A MEMBRE DEL CLUB

L'usuari es podrà registrar com a membre del Club; un cop registrat, l'usuari ha de disposar d'un usuari i contrasenya que li permetrà l'accés. En el supòsit en què l'usuari es trobi registrat a la web www.capraboacasa.com, podrà utilitzar el seu usuari i contrasenya en aquesta web per poder registrar com a membre del Club. Així mateix, els Usuaris registrats al Club podran registrar a la web www.capraboacasa.com , amb l'usuari i contrasenya del web del Club. És responsabilitat de l'Usuari registrat prestar la diligència deguda per impedir l'accés i/o utilització del Club per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives.

En tot cas, serà responsabilitat de l' usuari registrat l'ús adequat del Club i la custòdia dels codis d'accés o claus identificatives, havent d'abstenir d'utilitzar-los amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen aquestes Condicions i Avís Legal de la web.

Per poder registrar-se a www.elmeuclubcaprabo.com caldrà disposar de la targeta El Meu Club Caprabo, ja sigui com a titular o addicional. El registre al portal podrà realitzar-se de forma independent tant per part del titular com del addicional, accedint però al mateix compte.

L'usuari podrà, en tot moment, donar-se de baixa de forma automàtica del Club, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho a través de l'apartat ‘donar-me de baixa’, així com donar de baixa al addicional, com s'indica en l'apartat 4 de següent.

La baixa o alta d'algun dels serveis existents al Club pot no tenir efectes automàtics, podent demorar fins a 72 hores en condicions normals, per causes operatives.

4. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

4.1 Responsable del tractament

CAPRABO S.A. (més endavant, CAPRABO), NIF: A-08115032 Carrer Ciencias 135, L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eroski.es

4.2. Quines dades tractem i durant quant temps?

CAPRABO tractarà:

(i) les dades de caràcter personal facilitades per amb ocasió de sol·licitud d’alta / registre en el Programa, en general; identificatives, característiques personals, professionals i de contacte electrònic, en particular;

(ii) aquells que facilitin en el procés de compra o contractació, en general; els obtinguts per l’ús de la targeta, així com les compres associades a la mateixa i les dades per efectuar/autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis, en particular;

(iii) els resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o ús del MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL quan es faci ús del mateix), Adreça IP i informació recopilada a través de cookies, etiquetes de píxel i altres tecnologies;

(iv) els derivats a futur de la relació contractual;

(v) dades que CAPRABO pugui inferir a partir de dades estadístiques,

CAPRABO tractarà i emmagatzemarà les dades mentre el client estigui actiu a El Meu Club Caprabo, MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL o serveis CAPRABO, així com durant el termini de prescripció d’obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

4.3. En què consisteix el Client quan facilita les dades?

CAPRABO tracta i emmagatzema dades necessàries per:

(i) Desenvolupament, gestió, manteniment i control del Club de fidelització El Meu Club Caprabo i els serveis vinculats al mateix.

CAPRABO, promotora, propietària i responsable del Programa, mitjà i/o entorn digital, emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal, enumerades en l’apartat precedent, amb la finalitat de desenvolupar, gestionar, mantenir i controlar el Club de fidelització i els serveis vinculats al mateix, a base d’estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i/o encreuaments amb altres fitxers responsables de CAPRABO, per l’oferta de promocions lligades a la condició de Client, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a producte o serveis del sector on la mateixa desenvolupa la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques, immobiliàries, telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esport, oci, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria, mitjans de pagament).

Aquest tractament és necessari per al desenvolupament i execució d’aquesta relació negocial/contractual. En cas contrari no se li podran assignar els avantatges relatius a El Meu Club Caprabo.

No obstant això anterior, el Client pot oposar-se al tractament de les seves dades amb propòsits promocionals i a la recepció d’aquest tipus d’enviaments, en el procés de registre o en un moment posterior, seguint el procediment per l’exercici de drets descrit a l’apartat 4.4.

4.4. Pot l’usuari oposar-se a rebre comunicacions comercials o al tractament amb propòsits promocionals?

El Client pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades amb propòsits comercials i promocionals, contactant-nos a través de i dpo@eroski.es, fent clic a l’enllaç de baixa de cada una de les nostres comunicacions que rebi, trucant al número d’atenció al client 902 11 60 60, dirigint-se per escrit a CAPRABO, S.A., carrer Ciencias 135, 08908 L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o a http://www.miclubcaprabo.com/atencio-client/

4.5. Les dades són comunicades a tercers?

a. Partners

CAPRABO, a l’enllaç del seu programa de fidelitat, arriba a uns acords amb diferents Partners, que, tanmateix desenvolupen la seva activitat en els sectors enumerats en el punt 4.3. A vegades, podria ser necessari comunicar a aquest tercer nom i cognoms, així com el número de Soci El Meu Club Caprabo, amb la finalitat de poder realitzar les verificacions oportunes per aplicar, per part dels diferents Partners, la promoció acordada al Soci; En cas contrari, no sempre es podria assignar els avantatges relatius al Programa en aquests Partners.

b. Administració Pública, Jutjats i Tribunals

Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l’estat, Jutges i/o Tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si és necessari presentar-la per complir alguna llei, CAPRABO comunicarà a aquests tercers les dades que formalment es sol·licitin.

4.6. Com pot l’usuari exercir el seu dret de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?

Tot Client podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades a través de dpo@eroski.es, trucant al número d’atenció al client 902 11 60 60, dirigint-se per escrit a CAPRABO, S.A., carrer Ciencias 135, 08908 L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o a http://www.miclubcaprabo.com/atencio-client/

4.7. Mesures de Seguretat i Confidencialitat de la informació.

CAPRABO ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que faciliti el client, vetllant així per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.

4.8. Política de Cookies

CAPRABO utilitza cookies. Tota la informació al respecte a la Política de Cookies

4.9. Canvis a la Política de Privacitat

CAPRABO compleix escrupolosament amb les lleis aplicables a la protecció de dades i la privacitat dels usuaris. Per això, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions de la present Política per adequar-la a qualsevol canvi normatiu.

5. PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS

Tots els usuaris registrats al Club podran participar en els concursos que regularment apareguin al web, podent optar als premis que en cada moment es publicitin per la seva participació . Els participants han de contestar la pregunta que en cada concurs sigui formulada i la resposta que més vots reculli de la resta de participants serà la guanyadora.

En cas de quedar premis deserts, CAPRABO es reserva el dret a disposar dels mateixos com estimi convenient . En el cas que dos participants obtinguen el mateix nombre de vots, un jurat seleccionat per part de CAPRABO assignarà el premi a aquella de les respostes que consideri més adequada o original, segons el seu propi criteri. Així mateix es reserva el dret a excloure del concurs, i, per tant, del lliurament dels premis, als participants que hagin participat de forma incorrecta.

Queda expressament prohibida i per tant serà considerada una participació incorrecta, la utilització per part dels participants en els concursos d'insults , paraules grolleres , expressions de caràcter xenòfob, sexista o que atemptin contra el respecte de qualsevol persona o col·lectiu.

CAPRABO es reserva el dret a modificar els concursos per qüestions operatives , sempre que aquesta variació no produeixi perjudici algun als participants en les mateixes.
Els premis corresponents constaran en la pròpia web i seran així mateix comunicats als guanyadors per via telefònica, mail o qualsevol altre mitjà. En el supòsit en què els guanyadors no confirmessin la seva acceptació en el termini de 5 dies naturals des que se li hagi comunicat , el premi passarà a la persona que hagi quedat en segon lloc en les votacions o quedarà desert si no hi ha una altra persona que pogués succeir a l'anterior.

El premi serà lliurat a la botiga assignada pel guanyador a aquest efecte. Els guanyadors hauran d'acreditar , si s'escau , la seva identitat amb la presentació del DNI , passaport , o qualsevol altre document oficial vigent i també han de presentar la seva Targeta meu Club Caprabo , amb la qual hagin participat en el concurs . El premi no és transferible. És requisit imprescindible per participar en els concursos l'ésser major de 18 anys i estar registrat al club d'afinitat de la web El meu Club Caprabo corresponents a cada concurs.

CAPRABO es reserva el dret a utilitzar el nom i la imatge dels guanyadors en els concursos que realitzi, en tot allò relatiu al desenvolupament dels mateixos, de manera que els participants consenten en la utilització, publicació i reproducció del seu nom i imatge qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació (inclòs Internet), o qualsevol altre mitjà, amb finalitats promocionals o informatives sempre que aquests es relacionin amb la present promoció, sense compensació econòmica de qualsevol classe per al participant.

6. CONDICIONS DEL PROGRAMA DEL MEU CLUB CAPRABO

Les condicions del Programa El meu Club Caprabo, del qual Caprabo, S.A. n’és el titular, són d'aplicació exclusiva als establiments Caprabo amb Eroski i al supermercat on line de Caprabo, S.A. (capraboacasa.com)), per a les compres realitzades amb la Targeta El Meu Club Caprabo, targeta de caràcter gratuït i identificada en endavant com la Targeta.

Tant els titulars de la targeta com els addicionals a les mateixes , d'ara endavant identificats de forma conjunta com els clients, poden gaudir dels següents beneficis:

OBTENCIÓ DE PUNTS

Les compres realitzades amb la Targeta obtindran punts. Per cada 4€ d’import pagat de compra (IVA no inclòs) s'obtindrà 2 punts. L'obtenció de punts es realitzarà en trams de 4€, que s'inclouran en el compte del client al dia següent al de realització de cada compra.

Els clients que durant un semestre (de gener a juny, d'abril a setembre, de juliol a desembre o d'octubre a març) hagin realitzat compres entre 600 € i 1.200 € amb la Targeta, duplicaran els punts que obtinguin en les seves compres realitzades durant l'any posterior al semestre corresponent. No obstant això, l'inici del benefici a duplicar punts es produirà després del transcurs d'un mes des que hagi finalitzat el referit semestre. En finalitzar aquesta anualitat, el benefici a duplicar els punts caduca, tret que durant la mateixa el client hagi realitzat compres per un import mínim de 1.200 €, supòsit en què el referit benefici es renovarà per una nova anualitat i així successivament.

BESCANVI DE PUNTS

Els punts obtinguts seran bescanviables únicament quan la Targeta disposi d'un saldo mínim de 300 punts, el qual equival a 3 €, de manera que cada vegada que es bescanviïn els punts serà necessari tornar a disposar del referit nombre de punts per generar novament el dret al seu bescanvi. L'equivalència en euros dels punts només pot ser descomptada d'una compra, sense que en cap cas hi hagi dret a bescanviar els punts per diners en efectiu. Caprabo, S.A. es reserva el dret a cancel·lar aquells punts acumulats indegudament.

Cada vegada que el client passi per caixa i disposi de suficients punts perquè puguin ser bescanviats, se l'informarà dels punts disponibles i la seva equivalència en euros, computant a aquests efectes dos decimals. En aquell moment el client podrà optar o bé per seguir acumulant punts o bé per bescanviar l'equivalència en euros i descomptar-ho de la compra que estigui efectuant en aquell moment. Només podran bescanviar els punts si l'equivalència en euros és igual o inferior a l'import de la compra, una vegada computats tots els descomptes aplicables a la compra, i en qualsevol cas el límit màxim de bescanvi de punts per dia, serà el corresponent a 100 €. Si els punts acumulats superen els 100 €, l'excés sobre aquesta quantia queda disponible per ser bescanviat en compres posteriors.

Per aquells comptes de client que disposin d'un titular i un o diversos addicionals, tots els punts que els mateixos acumulin es computaran de forma conjunta i podran ser bescanviats per qualsevol d'ells, de forma indistinta.

Els punts es podran bescanviar en un termini màxim d'1 any, raó per la qual en transcórrer aquest termini sense que els mateixos hagin estat bescanviats, caducaran. La cancel·lació dels mateixos es produirà de forma automàtica en acabar el trimestre natural en què es compleixi 1 any des de la seva obtenció.

CONDICIONS TARGETA OR

Caprabo, S.A. atorgarà la Targeta Or a aquells clients que ja disposessin de la Targeta i que durant un semestre (de gener a juny, d'abril a setembre, de juliol a desembre o d'octubre a març) haguessin realitzat compres superiors a 1.200 €. Aquesta Targeta Or no serà operativa fins que hagi transcorregut un mes des de la finalització del semestre corresponent. La Targeta Or tindrà una validesa anual, que es renovarà per successius períodes anuals, sempre que durant l'anualitat anterior a la data del seu venciment el client hagués fet compres per un import mínim de 2.400 €. En cas de no assolir la referida xifra, el client deixaria de beneficiar-se de les condicions de la Targeta Or.

Els clients amb Targeta Or es beneficiaran d'avantatges especials com:

El procés i els requisits per a l'obtenció, canvi i cancel·lació dels punts per als titulars de la Targeta Or són els mateixos que els esmentats per als que no disposen de la mateixa, amb la diferència de les quanties corresponents i el dret a triplicar els punts en comptes de duplicar-los

VARIS

Caprabo, S.A. com a promotora, propietària i responsable del Programa, informa els clients titulars i addicionals de la Targeta, i aquests autoritzen, de la incorporació de les dades de caràcter personal facilitades, les recaptades amb ocasió de l'alta en el Programa, les derivades a futur de la relació, als resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o ús del Site quan es faci ús del mateix), obtingudes per l'ús de la Targeta, així com les compres associades a la mateixa a fitxers de la seva responsabilitat que seran tractades per prestar els serveis del Programa, en concret, rebre, per mitjans de comunicació electrònica o no, informació, publicitat, ofertes sobre productes i serveis, propis o de tercers, en els quals poguessin estar interessats (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques, immobiliària, telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esport, oci, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria i mitjans de pagament) segons criteris del Programa i atenent al perfil dels clients titulars i addicionals de la Targeta, així com sumar punts i participar en diferents promocions.

Els titulars de la Targeta tenen la facultat de donar de baixa del compte client als addicionals d'aquest compte; si bé això no facultarà ni el titular ni l'addicional per reclamar a Caprabo, S. A. pel succeït amb anterioritat a la data en la qual es comuniqui aquesta baixa.

Per fer efectiu el servei, Caprabo, S.A. realitzarà accions d’e-mail màrqueting i màrqueting directe, elaborarà perfils, segmentacions sobre les seves dades i / o encreuaments amb altres fitxers de la seva responsabilitat. Les dades demanades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats determinades i explícites que Caprabo, S.A. manifesta.

En emplenar el formulari d'alta els clients titulars i addicionals de la Targeta manifesten haver llegit i acceptat les condicions generals del Programa i la seva política de privacitat. No obstant això, per activar el programa i obtenir el consentiment inequívoc, és condició indispensable fer un primer ús de la Targeta per part del client titular o addicional. Aquesta acció lliure, voluntària i expressa autoritza a Caprabo, S.A. el tractament de les dades personals i el contacte comercial per mitjans de comunicació electrònica, sense perjudici de poder revocar el seu consentiment o oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals seguint el procediment per a l'exercici de drets descrit en aquest apartat i / o en totes les comunicacions electròniques trameses per Caprabo, S.A. en què figurarà com excloure’s d'aquest servei de forma senzilla i gratuïta.

El titular de la Targeta o, si s'escau, l'usuari addicional, podran exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació o cancel·lació dirigint-se a Caprabo, S.A., ref. TC, c / Ciències, 135 - Hospitalet de Llobregat o www.elmeuclubcaprabo.com o a través del telèfon d'Atenció al Client 93 261 60 60.

Per beneficiar-se de les condicions anteriorment esmentades, és condició indispensable presentar la Targeta en el moment de realitzar la compra. Els descomptes i punts obtinguts a la compra quedaran reflectits al tiquet de compra.

Qualsevol ús fraudulent de la Targeta facultaran a Caprabo, S.A. per no atorgar o cancel·lar els beneficis que indegudament s'hagueren obtingut o per donar la Targeta corresponent de baixa d'aquest programa.

Caprabo, S.A. es reserva el dret a modificar les presents condicions, si bé publicitarà els canvis que, si s'escau, pogués introduir. Així mateix Caprabo, S.A. podrà finalitzar el present programa amb antelació suficient i prèvia comunicació a aquest efecte.

La participació en aquest programa mitjançant la utilització de la Targeta, en què queda inclosa la Targeta Or, suposa l'acceptació de les presents condicions generals, que anul·len a les anteriors i que són d'aplicació amb efectes a partir del dia 1 de febrer de 2018.

Els establiments amb rètol Rapid, Aliprox i Caprabo Fresh no disposaran necessàriament de les mateixes promocions que en la resta d'establiments Caprabo.